Joomla 3.1 Template by iPage Coupon

ประเพณี จังหวัดนนทบุรี

Category: ประเพณีทั่วไทย Published on Tuesday, 12 April 2011
  

ประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

งานสงกรานต์ของชาวมอญ
บริเวณเการะเกร็ด

จัดงานหลังจากวันที่ 13 เมษายนไป 1 สัปดาห์ ในงานมีขบวนแห่และการละเล่นต่างๆแบบมอญ

งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองนนท์
บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางเก่า อำเภอเมือง

จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ในงานมีการจำหน่วยผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับของนนทบุรี

ประเพณีการทำบุญตักบาตรพระร้อยแปด
จัดขึ้นตามลำน้ำในคลองบางกอกน้อย

ประเพณีนี้ได้จัดขึ้นหลายวัดด้วยกันคือ วัดไทยเจริญ วัดบางไกรนอก วัดอุทยาน และวัดบางไกรในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12

ประเพณีรำมอญ

เป็นนาฏศิลป์ที่เก่าแก่ของมอญซางประเพณีนี้ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะที่ปากเกร็ด พระประแดง แลละที่ประทุมธานี การรำมอญนี้จะมีวงปี่พาทย์มอญที่บรรเลงประกอบการรำอยู่ด้วย

Hits: 7219